Místo s vůní historie

Koncept revitalizace

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a se základními principy budoucího návrhu revitalizace areálu Sokolovská 284. Samotný návrh revitalizace bude představen 20. ledna 2022 přímo v řešeném území.

Analýza současného stavu
Hlavní principy návrhu
Hodnoty území

Hlavní hodnoty, které budou v návrhu zachovány, využity a dále rozvíjeny

 1. Objekt Sokolovská 284 je součástí kvalitně založené části blokové zástavby kolem ulic Sokolovské, Drahobejlovy a Ocelářské, která tvoří jeden z nejhodnotnějších základů obytného města v území.
 2. Objekt bývalé centrály Julius Meinl má své nesporné architektonicko-urbanistické kvality. Hodnotné je měřítko a členění fasády do ulice Sokolovské, která podtrhuje výrazně městský charakter navazující blokové struktury.
 3. Především ulice Sokolovská a U skládky jsou významnými pěšími propojeními důležitých cílů v území (Galerie Harfa a O2 areny, stanice metra Českomoravská a Vysočanské nemocnice) s potenciálem vytvoření aktivního parteru.
 4. Lokalita je přímo napojena na městskou hromadnou dopravu (metro, tramvajové linky, v docházkové vzdálenosti jsou železniční stanice Praha Libeň a Praha Vysočany), která poskytuje výborné spojení s centrem Prahy a okolím.
 5. Nedaleká Rokytka a na ni vázaná rozsáhlá přírodní území s pěšími cestami i celoměstsky významnou cyklotrasou nabízí prostor pro aktivní trávení volného času, odpočinek a relaxaci.
 6. V okolí, v docházkové vzdálenosti, je dostupná základní občanská vybavenost - škola, školka, lékaři, obchody a služby.
 7. Lokalita je přímo napojena na funkční a dostatečně kapacitní technickou infrastrukturu – komunikace a inženýrské sítě.
!Problémy území

Problémy, které budou v návrhu řešeny

 1. Areál Julius Meinl je dnes v podstatě opuštěný a nepřispívá ke kvalitě a oživení čtvrti vázané na ulici Sokolovskou.
 2. Objekt postupně chátrá a výrazně se zhoršuje jeho stavebně-technický stav.
 3. Ulice Sokolovská, Drahobejlova, U Skládky a K Moravině, stejně jako další ulice v území mezi ulicemi Sokolovskou a Ocelářskou slouží především k rychlému pohybu územím a parkování vozidel. Veřejná prostranství v tomto území postrádají pobytové kvality.
 4. Blok domů vymezený těmito ulicemi není směrem do ulice U Skládky dostavěn, východní strana ulice U Skládky je v části přiléhající k Sokolovské ulici prostorově vymezena pouze nevzhlednou zdí a branou vymezující dvůr areálu.
 5. Dvůr areálu nemá, s ohledem na svou původní funkci, žádné pobytové kvality a je z velké části zpevněn a využíván pouze pro parkování vozidel.
 6. Drobné obchody a služby v parteru domů v území mezi ulicemi Sokolovskou a Ocelářskou jsou většinou spíše nižší kvality a neodpovídají významu této čtvrti.
 • Bude respektována stávající bloková struktura zástavby při ulici Sokolovské. Stav stávajícího objektu nedovolí jeho rekonstrukci, avšak nový objekt vznikne na jeho půdorysné stopě. Blok bude logicky doplněn po svém obvodu a dostavěn svébytnou rezidenční strukturou.
 • Architektura nového objektu naváže na historii místa a na hodnotné architektonické prvky stávajícího objektu. Do ulice Sokolovské budou replikovány nejhodnotnější architektonické prvky současné fasády, které evokující solidnost, městský charakter a obchodní bulvár.
 • Výška nového objektu bude vycházet z širšího kontextu proměnlivých výškových hladin v území. Průčelí objektu do Sokolovské ulice odkazující na členění stávající fasády bude zvýrazněno nárožními akcenty.
 • Výška zástavby bude řešena tak, aby byly respektovány normativní požadavky na osvětlení okolních bytových domů.
 • Ve vnitrobloku bude vytvořen příjemný, bezpečný a klidný zelený prostor. Bude snížen podíl zpevněných ploch ve vnitrobloku a řešeno zde bude hospodaření s dešťovou vodou tak, aby byla maximálně zasakována přímo v místě. To mimo jiné přispěje i ke zlepšení mikroklimatu vnitrobloku, a ke zlepšení životních podmínek jeho stávajících obyvatel.
 • V parteru nového objektu do ulice Sokolovské vzniknou prostory pro menší obchody a služby, které výrazně oživí ulici a přispějí k posílení jejího městského charakteru.
 • Budou zkvalitněna navazující veřejná prostranství. Aktivní parter objektu přispěje k jejich oživení a zlepšení jejich pobytových funkcí. Přilehlé ulice již nebudou pouze nejkratší spojnicí významných cílů a prostorem pro rychlé procházení.
 • Nový objekt bude na existující dopravní infrastrukturu napojen tak, aby byla minimalizována dopravní zátěž ulic U Skládky, Drahobejlovy a K Moravině. Parkovací stání obyvatel nových domů budou umístěna v maximální možné míře v podzemí domu tak, aby nezatížila okolní veřejné prostory ani vnitroblok.
 • Nový objekt bude postaven tak, aby byl svým provozem šetrný k životnímu prostředí a nabízel zdravé a komfortní bydlení. 

SEZNAMTE SE PODROBNĚJI S NÁVRHEM REVITALIZACE AREÁLU

Vizualizace návrhu dostavby bloku